Letn� koupali�t� Poli�ka

Zjistili jste, �e zde uveden� �daje nejsou aktu�ln�? Pomozte ostatn�m u�ivatel�m a potenci�ln�m n�v�t�vn�k�m koupali�t� a po�lete n�m aktu�ln� �daje. Nen� nutn� ��dn� registrace. Formul�� najdete zde.

Popis

Letn� koupali�t� Poli�ka se nach�z� v kr�sn�m prost�ed� na okraji m�sta. Baz�nov� vana m� rozm�ry 50x50m. M� betonov� dno, boky jsou z hlazen�ho betonu nat�en� modrou barvou. kamenem, ochoz je nov� betonov� dla�by. Kolem baz�nu jsou travnat� plochy, ��ste�n� kryt�, stromy vhodn� pro opalov�n�. Plocha na sk�k�n� do vody m� d�ev�nou podlahu.Are�l je v provozu od �ervence do srpna.

Kontakty

Provozn� doba

U Liboh�je
57201 Poli�ka

telefon: 461 725 631
alternativn� telefon: 731 020 030
fax:

web: Letn� koupali�t� Poli�ka
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� 09:00 - 19:00
�ter� 09:00 - 19:00
St�eda 09:00 - 19:00
�tvrtek 09:00 - 19:00
P�tek 09:00 - 19:00
Sobota 09:00 - 19:00
Ned�le 09:00 - 19:00

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

d�ti do 3 let: zdarma
d�ti do 15ti let: 15,- K�
ostatn�: 30,- K�
parkov�n� os. automobil�: 10,- K�
pl�ov� h�i�t� v sezon�: 50,- K�/1 hod.
z�loha na m�� (vratn�): 50,- K�/1 hod.

Rozm�ry

50 x 50 m

Hloubka

od 0,5 m do 1,8 m

Vlastn� parkov�n�

ANO

Dal�� slu�by

pl�ov� volejbalov� h�i�t�
d�ev�n� houpa�ky a p�skovi�t� pro d�ti
ob�erstven�

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

K tomuto koupali�ti nejsou k dispozici ��dn� obr�zky.

Obr�zky mohou p�id�vat pouze registrovan� u�ivatel�. Zaregistrujte se a po��dejte n�s emailem, abychom V�s ustavili spr�vcem tohoto za��zen�.

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

K tomuto koupali�ti nejsou zat�m ��dn� koment��e.

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Plov�rna Litomy�l
m�sto: Litomy�l
p�id�no: 13.08.2013

Baz�n E. Ro�ick�ho Jihlava
m�sto: Jihlava
p�id�no: 05.08.2013

Letn� ��st plaveck�ho are�lu D���n
m�sto: D���n
p�id�no: 02.08.2013

Letn� koupali�t� Poli�ka
m�sto: Poli�ka
p�id�no: 01.08.2013

Ro�novsk� koupali�t� v Ro�nov� pod Radho�t�m
m�sto: Ro�nov pod Radho�t�m
p�id�no: 29.07.2013

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky