Koupali�t� Kr�lov�hradeck� kraj

Seznam koupali�� a za��zen� poskytuj�c�ch mo�nost koup�n� a odpo�inek u vody v oblasti Kr�lov�hradeck� kraj.

M��ete omezit seznam koupali�� na n�sleduj�c� okresy: Hradec Kr�lov�, Ji��n, N�chod, Rychnov nad Kn�nou, Trutnov

Kryt� baz�n V�estary

V�estary 57
50312 V�estary

tel.: 495 458 326

Are�l ve V�estarech nedaleko Hradce Kr�lov� nab�z� kryt� baz�n s teplotou vody vhodnou i pro plav�n� d�t�, dvoukomorovou saunu, ob�erstven� a na objedn�vku tak� kade�nictv� nebo mas�e. Mo�nost parkov�n� zdarma p��mo u are�lu, WiFi zdarma.

v�ce informac� o Kryt� baz�n V�estary

Letn� koupali�t� Nov� Byd�ov

U plov�rny 1428
50401 Nov� Byd�ov

tel.: 495 493 116

Letn� koupali�t� Nov� Byd�ov pro�lo kompletn� rekonstrukc�. Od letn� sez�ny 2005 nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m vynikaj�c� kvalitu vody, tobog�n, v��ivky. Vedle hlavn�ho baz�nu je v are�lu i baz�n pro d�ti. Koupali�t� m� zcela nov� z�zem� se �atnami, soci�ln�m za��zen�m a bufetem.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Nov� Byd�ov

M�stsk� koupali�t� T�ebechovice pod Orebem

T�ni��sk� 1249
50346 T�ebechovice pod Orebem

tel.: 495 580 426

M�stsk� koupali�t� T�ebechovice pod Orebem je v provozu od kv�tna do z��� a nab�z� mo�nost relaxace a� pro 2500 n�t�vn�k�. Are�l koupali�t� je tvo�en 3 baz�n s nucenou filtrac� vody, najdete zde tobog�n a r�zn� druhy sportovi��.

v�ce informac� o M�stsk� koupali�t� T�ebechovice pod Orebem

M�stsk� l�zn� - Aquapark Hradec Kr�lov�

Eli��ino n�b�e�� 842/3
50003 Hradec Kr�lov�

tel.: +420 495 404 444

M�stsk� l�zn� - Aquapark Hradec Kr�lov� nab�z� �adu atrakc�, jako je mo�nost projet se tobog�nem, pole�et si ve v���vce nebo hork�m baz�nku anebo um�l� vlnobit�.

v�ce informac� o M�stsk� l�zn� - Aquapark Hradec Kr�lov�

Plaveck� baz�n Hradec Kr�lov�

Eli��ino n�b�e�� 842
50003 Hradec Kr�lov�

tel.: +420 495 404 422

Plaveck� baz�n Hradec Kr�lov� nab�z� sportovn� vy�it� i odpo�inkov� a kondi�n� plav�n�. Spolu s ubytovnou v sousedn� budov� M�stsk�ch l�zn� - Aquaparku nab�z� plaveck� baz�n v Hradci Kr�lov� kvalitn� z�zem� pro plaveck� soust�ed�n� a kurzy.

v�ce informac� o Plaveck� baz�n Hradec Kr�lov�

Aqua Centrum Ji��n

Revolu�n� 863
50601 Ji��n

tel.: 493 531 860

Aqua Centrum Ji��n nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m baz�ny s atrakcemi, sauny, vodn� a pohybov� aktivity. Samoz�ejmost� je mo�nost ob�erstven�.

v�ce informac� o Aqua Centrum Ji��n

AutoKemp Milovice u Ho�ic

Milovice u Ho�ic 46
50801 Milovice u Ho�ic

tel.: +420 493 698 149

AutoKemp Milovice u Ho�ic nab�z� ve sv�m are�lu venkovn� koupali�t� se skluzavkou. V jeho bl�zkosti se nach�z� sportovn� are�l, kde si m��ete zahr�t minigolf, tenis nebo volejbal. Sez�na v kempu prob�h� od kv�tna do konce ��jna.

v�ce informac� o AutoKemp Milovice u Ho�ic

Rekrea�n� za��zen� Sobotka

Sobotka
50743 Sobotka

tel.: 493 571 742

Rekrea�n� za��zen� Sobotka se nach�z� na sam�m kraji �esk�ho r�je, v malebn�m m�ste�ku Sobotka. Are�l nab�z� mo�nost ubytov�n� v chatk�ch nebo na stanov� louce. Najdete zde tak� ob�erstven�, �schovnu kol a p�j�ovnu sportovn�ch pot�eb.

v�ce informac� o Rekrea�n� za��zen� Sobotka

Jir�skovo koupali�t� N�chod

Kosteleck� 1174
54701 N�chod

tel.: 491 426 355

Jir�skovo koupali�t� N�chod bylo po rekonstrukci znovu otev�eno v roce 2007. Najdete zde plaveck� a d�tsk� baz�n a brouzdali�t� pro nejmen��. Sez�na b�� od 30. 5. do 31. 8.

v�ce informac� o Jir�skovo koupali�t� N�chod

Letn� koupali�t� Mezim�st�

Mezim�st�
54981 Mezim�st�

tel.: 603 301 244

Letn� koupali�t� Mezim�st� umo��uje ob�an�m p��jemn� pro�it� tepl�ch dn�. Koupali�t� nenab�z� jen �ty�i baz�ny s k�i���lov� �istou vodou, ale i tenisov� a volejbalov� kurt, stoln� tenis, st�nky s ob�erstven�m �i p�j�ov�n� slune�n�k�. P�es letn� dny jsou na parketu po��d�ny diskot�ky, z�bavy �i jin� r�zn� spole�ensk� akce. Koupali�t� proch�z� v roce 2009 rekonstrukc�, proto je mimo provoz.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Mezim�st�

Plaveck� baz�n N�chod

Pra�sk� 178
54701 N�chod

tel.: +420 491 427 624

Plaveck� baz�n N�chod disponuje dv�ma baz�ny s celkovou kapacitou 155 osob. Sez�na b�� od 1. z��� do 25. �ervna.

v�ce informac� o Plaveck� baz�n N�chod

Kemp P�s�k T�ni�t� nad Orlic�

Okru�n� 926
51721 T�ni�t� nad Orlic�

tel.: 776 364 146

Kemp P�s�k T�ni�t� nad Orlic� nab�z� z�kazn�k�m p��rodn� koupali�t� s mo�nost� ubytov�n�. M��ete tak� vyu��t slu�eb m�stn�ch sportovi��.

v�ce informac� o Kemp P�s�k T�ni�t� nad Orlic�

Kryt� baz�n Dobru�ka

M�rov� 890
51801 Dobru�ka

tel.: 494 629 530

Kryt� baz�n Dobru�ka nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m plaveck� baz�n se skokanskou v�� a kapacitou a� 100 osob, d�le d�tsk� baz�n se skluzavkou a parn� komory, samostatn� pro mu�e a pro �eny.

v�ce informac� o Kryt� baz�n Dobru�ka

Letn� koupali�t� Kostelec nad Orlic�

U V�hy 1117
51741 Kostelec nad Orlic�

tel.: +420 731 955 341

Letn� koupali�t� Kostelec nad Orlic� se nach�z� v �dol� �eky Orlice. V bl�zkosti are�lu se nach�zej� t�i nau�n� stezky. Koupali�t� je v provozu od 15. �ervna do 31. srpna. Koupali�t� nab�z� v pond�l� a ve �tvrtek tak� kondi�n� plav�n� a to v dob� od 19:30 do 21:30.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Kostelec nad Orlic�

Letn� koupali�t� Vamberk

�dol� �eky Zdobnice
51601 Vamberk

tel.: 606 757 100

Letn� koupali�t� Vamberk se nach�z� v romantick�m �dol� ���ky Zdobnice, nedaleko jej�ho �st� do Divok� Orlice. Pro nejmen�� je p�ipraveno d�tsk� koupali�t� s mno�stv�m atrakc�, pro v�t�� je pak ur�en pades�timetrov� baz�n se skluzavkou. Pro motorizovan� n�v�t�vn�ky je zabezpe�ena parkovac� plocha s kapacitou cca 300 vozidel.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Vamberk

Venkovn� koupali�t� Dobru�ka

M�rov� 890
51801 Dobru�ka

tel.: 494 629 530

Venkovn� koupali�t� Dobru�ka disponuje are�lem s celkovou kapacitou a� 1600 n�v�t�vn�k�, kter�m nab�z� pades�timetrov� plaveck� baz�n s p�ih��vanou vodou nebo d�tsk� �eti�heln�kov� baz�nek.

v�ce informac� o Venkovn� koupali�t� Dobru�ka

Aqua Park �pindler�v Ml�n

�pindler�v Ml�n 300
54351 �pindler�v Ml�n

tel.: +420 499 523 040

Aqua Park �pindler�v Ml�n nab�z� p��jemnou relaxaci v rekrea�n�m a d�tsk�m baz�nu se t�emi tobog�ny v�etn� �lunov�ho tobog�nu.V are�lu aquaparku d�le m��ete vyu��t saunu, p�ru �i sol�rium.

v�ce informac� o Aqua Park �pindler�v Ml�n

Letn� koupali�t� Trutnov

Na Luk�ch 457
54101 Trutnov

tel.: 499 817 100, kl 33

Letn� koupali�t� Trutnov je v provozu od �ervna do konce srpna. Najdete zde plaveck�, rekrea�n� i d�tsk� baz�n s vyh��vanou vodou a celou �adu mo�nost� sportovn�ho vy�it�.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Trutnov

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Kryt� baz�n V�estary
m�sto: V�estary
p�id�no: 19.08.2013

Letn� koupali�t� Trutnov
m�sto: Trutnov
p�id�no: 03.07.2013

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky