Koupali�t� St�edo�esk� kraj

Seznam koupali�� a za��zen� poskytuj�c�ch mo�nost koup�n� a odpo�inek u vody v oblasti St�edo�esk� kraj.

M��ete omezit seznam koupali�� na n�sleduj�c� okresy: Bene�ov, Beroun, Kladno, Kol�n, Kutn� Hora, M�ln�k, Mlad� Boleslav, Nymburk, P��bram, Rakovn�k

M�stsk� koupali�t� �valy u Prahy

Na Ztracen�m korci
25082 �valy

tel.: 281 980 918

M�stsk� koupali�t� �valy u Prahy naleznete v �dol� potoka V�moly. Najdete zde velk� baz�n 50x25 m, men�� d�tsk� baz�n a brouzdali�t�. Mezi ulicemi M�nesova a Horova odbo��te vlevo na parkovi�t� p�ed koupali�t�m.

v�ce informac� o M�stsk� koupali�t� �valy u Prahy

Kryt� plaveck� baz�n MSZ Bene�ov

�ernolesk� 2047
25601 Bene�ov

tel.: +420 317 723 367

Kryt� plaveck� baz�n MSZ Bene�ov proch�z� v sou�asn� dob� kompletn� rekonstrukc� a pro ve�ejnost by m�l b�t op�tovn� otev�en koncem roku 2009.

v�ce informac� o Kryt� plaveck� baz�n MSZ Bene�ov

Otev�en� baz�n Dukelsk� MSZ Bene�ov

Dukelsk�
25601 Bene�ov

tel.: +420 317 721 352

Otev�en� baz�n Dukelsk� Bene�ov poskytuje svoje slu�by v letn�ch m�s�c�ch (od kv�tna do z��� dle klimatick�ch podm�nek). Baz�n je vybaven sol�rn�m oh�evem vody.

v�ce informac� o Otev�en� baz�n Dukelsk� MSZ Bene�ov

Aquapark Koeko Ho�ovice

Klostermannova 1253
26801 Ho�ovice

tel.: +420 311 512 023

Aquapark Ho�ovice nab�z� sv�m z�kazn�k�m 4 venkovn� baz�ny, kter�m dominuje plaveck� 25 m dlouh� baz�n. D�le zde najdete baz�n pro d�ti, baz�n pro neplavce a baz�nek s atrakcemi. Vedle are�lu aquaparku se nach�z� kryt� plaveck� baz�n.

v�ce informac� o Aquapark Koeko Ho�ovice

Plaveck� baz�n Ho�ovice

Klostermannova 1253
26801 Ho�ovice

tel.: +420 602 960 343

Plaveck� baz�n Ho�ovice je ur�en p�edev��m pro ty, kte�� si cht�j� u��t plav�n� v klidn�m a ni��m neru�en�m prost�ed�. Pro d�ti se zde nach�z� men�� baz�nek. V letn�ch m�s�c�ch je v bl�zkosti baz�nu otev�en are�l aquaparku.

v�ce informac� o Plaveck� baz�n Ho�ovice

Aquapark Kladno

Sportovc� 818
27201 Kladno

tel.: 312 291 426

Aquapark Kladno nab�z� mo�nost vy�it� cel�mu spektru n�v�t�n�k�. Pro nejmlad�� jsou p�ipraveny tobog�ny nebo skluzavka, pro star�� pak nap��klad whirlpool nebo oddechov� baz�n. Sou��st� aquaparku je t� plaveck� baz�n ur�en� pro kondo�n� plav�n�.

v�ce informac� o Aquapark Kladno

Aquapark Slan�

Lacinova 1720
27401 Slan�

tel.: +420 312 526 442

Aquapark Slan� nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m tobog�n dlouh� 87m, p�tidr�hov� 25m dlouh� baz�n o hloubce 1,65m a objemu 480m3, d�tsk� baz�n o hloubce 0,60m a objemu 28m3, divok� koryto a Whirpool. Sou��st� velk�ho baz�nu jsou t�i vzduchov� mas�n� l��ka, protiproud a d�msk� a p�nsk� p�ra.

v�ce informac� o Aquapark Slan�

Baz�n Tuchlovice

�koln� ul. 277
27302 Tuchlovice

tel.: 312 657 176

Baz�n Tuchlovice nab�z� mo�nost aktivn�ho str�ven� voln�ho �asu. V are�lu se nach�z� tak� sauna, kde m��ete v p��jemn�m prost�ed� zregenerovat svoje s�ly.

v�ce informac� o Baz�n Tuchlovice

Kryt� baz�n Kladno

Norsk� 2633
27201 Kladno

tel.: 312 687 391

Kryt� baz�n Kladno se nach�z� v are�lu Z� v Norsk� ulici. Je vyu��v�n zejm�na pro p��pravu z�kladn�ch �kol, plav�n� maminek s d�tmi, vodn� aerobik, ale je ur�en tak� pro plav�n� pro ve�ejnost.

v�ce informac� o Kryt� baz�n Kladno

Venkovn� koupali�t� Ba�antnice Kladno

V Ba�antnici
27201 Kladno

tel.: 312 662 586

Venkovn� koupali�t� Ba�antnice Kladno nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m netradi�n� baz�n ve tvaru velryby s hloubkou od 0,2 do 2 metr�, kter� je tak vhodn� pro d�ti i pro plavce, kte�� vyu��j� jeho hlub�� ��st.

v�ce informac� o Venkovn� koupali�t� Ba�antnice Kladno

Venkovn� koupali�t� Sleti�t�

Sportovc� 818
27204 Kladno

tel.: 312 291 431

Venkovn� koupali�t� Sleti�t� disponuje are�lem s kapacitou cca 3500 osob. N�v�t�vn�k�m nab�z� 2 plaveck� baz�ny, d�tsk� baz�n a tobog�n. Koupali�t� je v provozu od �ervna do z���. V p��pad� chladn�ho nebo de�tiv�ho po�as� je are�l koupali�t� uzav�en.

v�ce informac� o Venkovn� koupali�t� Sleti�t�

Aquapark Vodn� sv�t Kol�n

Masarykova 1041
28002 Kol�n

tel.: 321 671 616

Aquapark Vodn� sv�t Kol�n V�m nab�z� mo�nost vy�it� v plaveck�m, d�tsk�m a relaxa�n�m baz�nu s podvodn�mi gejz�ry, mas�n�mi tryskami a mas�n�mi lavicemi. Nav�t�vit zde m��ete tak� tobog�n, trojskluzavku, vlnobit�, v���vky a spoustu dal��ch atrakc� a doprovodn�ch slu�eb.

v�ce informac� o Aquapark Vodn� sv�t Kol�n

Letn� plov�rna Vodn� sv�t Kol�n

Masarykova 1041
28002 Kol�n

tel.: 321 671 616

Letn� plov�rna Vodn� sv�t Kol�n je otev�ena v letn�ch m�s�c�ch (�erven - srpen). V pr�b�hu �ervna a za chladn�j��ho po�as� je voda v baz�n� p�ih��v�na. V kr�sn�m prost�ed� are�lu letn� plov�rny se d�le nach�zej� d�tsk� baz�ny a brouzdali�t� s atrakcemi, tobog�n a tepl� venkovn� v��ivka.

v�ce informac� o Letn� plov�rna Vodn� sv�t Kol�n

Kryt� baz�n TJ SPARTA Kutn� Hora

��slavsk� 198
28401 Kutn� Hora

tel.: 327512041

Kryt� baz�n TJ SPARTA Kutn� Hora nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m 2 baz�ny, velk� s kapacitou 104 osob a men�� s kapacitou 33 osob. V dob� provozu plaveck�ho baz�nu je v cen� pou�it� parn� komory.

v�ce informac� o Kryt� baz�n TJ SPARTA Kutn� Hora

Kutnohorsk� plov�rna Kutn� Hora

��slavsk� 198
28401 Kutn� Hora

tel.: 327 512 041

Kutnohorsk� plov�rna Kutn� Hora nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m 932 m2 vodn� plochy, kter� je rozd�lena na plaveckou a rekrea�n� ��st. Voda v baz�nech se p�ih��van�. Mo�nost vyu�it� atrakce aquazorbing.

v�ce informac� o Kutnohorsk� plov�rna Kutn� Hora

Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k

�ipsk� 648
27601 M�ln�k

tel.: 315 628 857

Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k disponuje klasick�m plaveck�m baz�nem, pro mal� d�ti je zde p�ipraven d�tsk� baz�n. Baz�n je p�es l�to uzav�en.

v�ce informac� o Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k

Letn� koupali�t� M�ln�k

Kl�tern� 649
27601 M�ln�k

tel.: 315 624 281

Letn� koupali�t� M�ln�k nab�z� n�v�t�vn�k�m ve�ker� slu�by pro zp��jemn�n� hork�ch letn�ch dn�. Najdete zde dva baz�ny, z toho jeden plaveck�, druh� odpo�inkov� s tobog�nem a pro nejmen�� brouzdali�t�. Koupali�t� je otev�eno v p��pad� p��zniv�ho po�as� od kv�tna do srpna.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� M�ln�k

Letn� koupali�t� M�eno

Cinibulkova 372
27735 M�eno

tel.: 315 693 040

Letn� koupali�t� M�eno se nach�z� v are�lu M�stsk�ch l�zn� M�eno, kter� jsou ojedin�l�m architektonick�m d�lem ve stylu art d�co a pat�� mezi skvosty na�eho regionu. V roce 2007 oslavily 75 let od sv�ho vzniku. Jsou m�stem p��jemn�ho odpo�inku (voda ze skaln�ho pramene v�s zaru�en� p��jemn� zchlad� i v tom nejparn�j��m l�t�) a ob�asn�ch kulturn�ch akc�. Koupali�t� je otev�eno od 6.6.2009 do 31.8.2009.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� M�eno

Plaveck� baz�n Kralupy nad Vltavou

V Luhu 1089
27801 Kralupy nad Vltavou

tel.: 315726089

Plaveck� baz�n Kralupy nad Vltavou V�m m��e nab�dnout plaveck� baz�n 25m (voda upravov�na chl�rem), d�tsk� baz�n (voda upravov�na mo�skou sol�), saunu, posilovnu. V letn�ch m�s�c�ch je m�sto kryt�ho baz�nu v provozu letn� koupali�t� ( Ke Koupali�ti 800, Kralupy nad Vltavou). Zde najdete baz�n pro plavce, baz�n pro neplavce s vodn�mi atrakcemi, tobog�nem a skluzavkou, d�tsk� brouzdali�t�, h�i�t� na pl�ov� volejbal, d�tsk� h�i�t�, restauraci...

v�ce informac� o Plaveck� baz�n Kralupy nad Vltavou

Plaveck� baz�n Neratovice

n�m. Republiky 435
27711 Neratovice

tel.: 315 682 723

Plaveck� baz�n Neratovice V�m nab�z� baz�n pro plav�n�, d�tsk� baz�nek a dojezdov� baz�n tobog�nu ve tvaru ledvinky. Sou��st� plaveck�ho are�lu je tak� v��ivka. Celkov� kapacita �in� 180 osob.

v�ce informac� o Plaveck� baz�n Neratovice

Letn� koupali�t� Kn�most

Sokolsk� 219
29402 Kn�most

tel.: 723 954 869

Letn� koupali�t� Kn�most se nach�z� ve stejnojmenn� obci na okraji �esk�ho r�je. Are�l je vybaven tenisov�mi kurty, h�i�t�m, travnatou plochou pro opalov�n� a nab�z� tak� mo�nost ob�erstven�.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Kn�most

M�stsk� baz�n Nymburk

Boleslavsk� t��da 319/11
28802 Nymburk

tel.: 325512273

Kryt� baz�n Nymburk se nach�z� p��mo ve st�edu m�sta.

v�ce informac� o M�stsk� baz�n Nymburk

Aquapark P��bram

Legion��� 378
26101 P��bram

tel.: 318 621 384

Aquapark P��bram se d�l� na vnit�n� a venkovn� ��st. Uvnit� najdete plaveck� a d�tsk� baz�n, venku pak plaveck� a d�tsk� baz�n s chrli�em vody, d�tsk� brouzdali�t�, tobog�ny a mnoho dal��ch atrakc�.

v�ce informac� o Aquapark P��bram

M�stsk� baz�n Rakovn�k

nab�e�� Dr. Ed. Bene�e 2354
26901 Rakovn�k

tel.: 313 518 246

M�stsk� baz�n Rakovn�k nab�z� venkovn� i kryt� are�l. Po cel� rok zde m��ete vyu��t kryt� baz�n, kryt� d�tsk� baz�n, finskou saunu nebo sol�rn� louku TAHITI. Krom� letn�ch pr�zdnin m��ete nav�t�vit parn� l�zn� pro d�my a p�ny. V letn�ch m�s�c�ch je k dispozici venkovn� baz�n s brouzdali�t�m, travnatou plochu a nudistickou pl��.

v�ce informac� o M�stsk� baz�n Rakovn�k

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k
m�sto: M�ln�k
p�id�no: 23.08.2014

Plaveck� baz�n Kralupy nad Vltavou
m�sto: Kralupy nad Vltavou
p�id�no: 17.01.2014

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky