Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k

Zjistili jste, �e zde uveden� �daje nejsou aktu�ln�? Pomozte ostatn�m u�ivatel�m a potenci�ln�m n�v�t�vn�k�m koupali�t� a po�lete n�m aktu�ln� �daje. Nen� nutn� ��dn� registrace. Formul�� najdete zde.

Popis

Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k disponuje klasick�m plaveck�m baz�nem, pro mal� d�ti je zde p�ipraven d�tsk� baz�n. Baz�n je p�es l�to uzav�en.

Kontakty

Provozn� doba

�ipsk� 648
27601 M�ln�k

telefon: 315 628 857
alternativn� telefon: 604 628 974
fax:

emailov� adresa: [email protected]
web: Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� ? - ?
�ter� ? - ?
St�eda ? - ?
�tvrtek ? - ?
P�tek ? - ?
Sobota ? - ?
Ned�le ? - ?

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

1. hodina: 50,- (dosp�lí) / 40,- (zlevn�né)
ka�dá další: 30,- / 10,-
permanentka: 800,- / 600,-
pronájem / 1hod: 650,- 650,-

V cen� vstupného je plavecký a d�tský bazén, posilovna, vitaliza�ní solárium, od 17 do 20 hod i sauna. Zlevn�né vstupné poskytujeme d�tem do 15 let, d�chodc�m a dr�itel�m pr�kazu ZTP.

Permanentka oprav�uje k dvaceti hodinám pobytu na plaveckém bazénu. Platnost jeden rok od zakoupení, je p�enosná.

Rozm�ry

12,5 x 25 m

Hloubka

1,2 � 4 m

Vlastn� parkov�n�

NE

Dal�� slu�by

Sauna denn� od 17 do 20 hod
Posilovna denn� dle otevírací doby bazénu
Vyhrazené hodiny pro potáp�ní a to i s p�ístrojem st�eda 20 – 22 hod a ned�le 10 - 12 hod
Zkušební ponory s instruktorem po dohod�
Mo�nost zap�j�ení potáp��ské výstroje a pln�ní lahví stla�eným vzduchem.
Kurzy potáp�ní pro dosp�lé i d�ti.
Plavecká výuku pro základní školy.
Kurzy plavání kojenc� a rodi�� s d�tmi.
Vodní aerobic
Plavání pro t�hotné
Kade�nictví

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

K tomuto koupali�ti nejsou k dispozici ��dn� obr�zky.

Obr�zky mohou p�id�vat pouze registrovan� u�ivatel�. Zaregistrujte se a po��dejte n�s emailem, abychom V�s ustavili spr�vcem tohoto za��zen�.

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

K tomuto koupali�ti nejsou zat�m ��dn� koment��e.

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Aquapark Hora��ovice
m�sto: Hora��ovice
p�id�no: 13.09.2014

Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k
m�sto: M�ln�k
p�id�no: 23.08.2014

Letn� koupali�t� V�penka Liberec
m�sto: Liberec
p�id�no: 01.08.2014

Letn� koupali�t� Kyjov
m�sto: Kyjov
p�id�no: 17.07.2014

Letn� koupali�t� Divok� ��rka Praha
m�sto: Praha-Liboc
p�id�no: 23.06.2014

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky