Letn� koupali�t� V�penka Liberec

Zjistili jste, �e zde uveden� �daje nejsou aktu�ln�? Pomozte ostatn�m u�ivatel�m a potenci�ln�m n�v�t�vn�k�m koupali�t� a po�lete n�m aktu�ln� �daje. Nen� nutn� ��dn� registrace. Formul�� najdete zde.

Popis

Letn� koupali�t� V�penka Liberec se nach�z� v Liberci - Hanychov�, nedaleko tramvajov� trati ve sm�ru z centra na Je�t�d. Pro n�v�t�vn�ky jsou k dispozici travnat� odpo�inkov� plochy, d�tsk� h�i�t�, brouzdali�t�, ob�erstven�. Po�adujeme po n�v�t�vn�c�ch pou��v�n� klasick�ch plavek.Kr�tk� kalhoty s kapsami pro voln� �as nepova�uji za plavky.

Kontakty

Provozn� doba

Je�t�dsk� 555/22
46007 Liberec

telefon: +420 482 771 466

emailov� adresa: [email protected]
web: Letn� koupali�t� V�penka Liberec
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� 09:00 - 19:00
�ter� 09:00 - 19:00
St�eda 09:00 - 19:00
�tvrtek 09:00 - 19:00
P�tek 09:00 - 19:00 pokud je velmi hezky tak do 20,00
Sobota 09:00 - 19:00 pokud je velmi hezky tak do 20,00
Ned�le 09:00 - 19:00

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

dosp�lí , d�ti od 14 let 80,00 K�
d�ti 4 - 13 let 45 ,00 K�
d�ti 2 - 3 roky 20,00 K�
d�ti 0- 20roky zdarma
ZTP 45,- K� platí pouze pro dr�itele
po 17,00 hodin� 45,-K�

Nov� zavedeno rodinné vstupné
2+1 180,00 K�
2+2 200,00 K�
2+3 220,00 K�

Rozm�ry

50x25/35m

Hloubka

0,4/1,4/3,2 m

Vlastn� parkov�n�

NE

Dal�� slu�by

ob�erstvení
mo�nost po�ádání soukromých akcí

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

K tomuto koupali�ti nejsou k dispozici ��dn� obr�zky.

Obr�zky mohou p�id�vat pouze registrovan� u�ivatel�. Zaregistrujte se a po��dejte n�s emailem, abychom V�s ustavili spr�vcem tohoto za��zen�.

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

K tomuto koupali�ti nejsou zat�m ��dn� koment��e.

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Aquapark Hora��ovice
m�sto: Hora��ovice
p�id�no: 13.09.2014

Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k
m�sto: M�ln�k
p�id�no: 23.08.2014

Letn� koupali�t� V�penka Liberec
m�sto: Liberec
p�id�no: 01.08.2014

Letn� koupali�t� Kyjov
m�sto: Kyjov
p�id�no: 17.07.2014

Letn� koupali�t� Divok� ��rka Praha
m�sto: Praha-Liboc
p�id�no: 23.06.2014

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky