Letn� koupali�t� Divok� ��rka Praha

Zjistili jste, �e zde uveden� �daje nejsou aktu�ln�? Pomozte ostatn�m u�ivatel�m a potenci�ln�m n�v�t�vn�k�m koupali�t� a po�lete n�m aktu�ln� �daje. Nen� nutn� ��dn� registrace. Formul�� najdete zde.

Popis

Letn� koupali�t� Divok� ��rka Praha se nach�z� v ��reck�m �dol� zvan�m Divok� ��rka. Najdete zde dva baz�ny pro plavce, d�tsk� brouzdali�t�, men�� tobog�n, houpa�ky, skluzavky, trampol�nu. D�le si zde m��ete zahr�t stoln� tenis nebo tak� nohejbal, volejbal na uzav�en�m h�i�ti. Are�l je v provozu od kv�tna do srpna.

Kontakty

Provozn� doba

Divok� ��rka 41
16400 Praha-Liboc

telefon: 603 723 501
alternativn� telefon: 604 460 671
fax:

emailov� adresa: [email protected]
web: Letn� koupali�t� Divok� ��rka Praha
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� 09:00 - 19:00
�ter� 09:00 - 19:00
St�eda 09:00 - 19:00
�tvrtek 09:00 - 19:00
P�tek 09:00 - 19:00
Sobota 09:00 - 19:00
Ned�le 09:00 - 19:00

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

Dosp�lí: 70 K�
D�ti od 5 do 10 let: 30 K�
D�chodci, ZTP: 50 K�
Sleva od 16.30: 50 K�
studenti 60 K�

lehátka a slune�ník 30 K�

P�edplatné na sezonu od 1.5. do 31.8.2014:
Dosp�lí: 1500 K�
Dosp�lí + kabina: 2000 K�

Vlastn� parkov�n�

NE

Dal�� slu�by

houpa�ky
skluzavky
trampolína
stolní tenis
nohejbal
volejbal na uzav�eném h�išti
ob�erstvení

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

K tomuto koupali�ti nejsou k dispozici ��dn� obr�zky.

Obr�zky mohou p�id�vat pouze registrovan� u�ivatel�. Zaregistrujte se a po��dejte n�s emailem, abychom V�s ustavili spr�vcem tohoto za��zen�.

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

voda
Vlo�eno: 2012-08-04 12:32:46 Autor: pepa
no, voda nejni nejteplej��, je ... osv�uj�c�, no..
Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Aquapark Hora��ovice
m�sto: Hora��ovice
p�id�no: 13.09.2014

Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k
m�sto: M�ln�k
p�id�no: 23.08.2014

Letn� koupali�t� V�penka Liberec
m�sto: Liberec
p�id�no: 01.08.2014

Letn� koupali�t� Kyjov
m�sto: Kyjov
p�id�no: 17.07.2014

Letn� koupali�t� Divok� ��rka Praha
m�sto: Praha-Liboc
p�id�no: 23.06.2014

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky