Letn� koupali�t� Slun��ko Ostravice

Zjistili jste, �e zde uveden� �daje nejsou aktu�ln�? Pomozte ostatn�m u�ivatel�m a potenci�ln�m n�v�t�vn�k�m koupali�t� a po�lete n�m aktu�ln� �daje. Nen� nutn� ��dn� registrace. Formul�� najdete zde.

Popis

Letn� koupali�t� Slun��ko Ostravice je m�stem pro z�bavu i odpo�inek pro celou rodinu. N�v�t�vn�k�m je k dispozici plaveck� baz�n s doh��vanou vodou a dv�ma tobog�ny zdarma. Pro nejmen�� d�ti zde najdete vodn� koutek a brouzdali�t�. Are�l je v provozu od �ervna do konce srpna.

Kontakty

Provozn� doba

Ostravice 1279
73914 Ostravice

telefon: 558 682 282
alternativn� telefon: 603 852 100
fax:

emailov� adresa: [email protected]
web: Letn� koupali�t� Slun��ko Ostravice
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� ? - ?
�ter� ? - ?
St�eda ? - ?
�tvrtek ? - ?
P�tek ? - ?
Sobota ? - ?
Ned�le ? - ?

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

Dosp�lý
Celý den: 77 K�
P�lden (od 13:33 hod): 66 K�
Po 17:00 hod: 39 K�

Dosp�lý zlevn�ný
Celý den: 66 K�
P�lden (od 13:33 hod): 55 K�
Po 17:00 hod: 39 K�

Dít�, skupina
Celý den: 55 K�
P�lden (od 13:33 hod): 44 K�
Po 17:00 hod: 33 K�

Dosp�lé zlevn�né vstupné platí pro doprovod dít�te, d�chodce nad 65 let a dr�itele pr�kazu ZTP. Skupinové vstupné platí nad 15 osob, d�tské pro dít� do 130 cm, nebo 10 let v�ku.

Rozm�ry

25 x 10 m

Vlastn� parkov�n�

NE

Dal�� slu�by

d�tský koutek s pískovišt�m, koloto�em a houpa�kami
horolezecká st�na
tenisový kurt s um�lou trávou
basketbalové h�išt� s um�lou trávou
ob�erstvení, bar
stolní tenis
soft tenis
p�j�ovna sportovních pot�eb

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

K tomuto koupali�ti nejsou k dispozici ��dn� obr�zky.

Obr�zky mohou p�id�vat pouze registrovan� u�ivatel�. Zaregistrujte se a po��dejte n�s emailem, abychom V�s ustavili spr�vcem tohoto za��zen�.

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

K tomuto koupali�ti nejsou zat�m ��dn� koment��e.

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Sportovn� centrum Hav��ov - �umbark
m�sto: Hav��ov
p�id�no: 10.09.2015

Letn� koupali�t� Jesen�k - mimo provoz
m�sto: Jesen�k
p�id�no: 27.08.2015

M�stsk� koupali�t� Podbo�any
m�sto: Podbo�any
p�id�no: 15.08.2015

Letn� koupali�t� Kolinec
m�sto: Kolinec
p�id�no: 06.08.2015

Letn� koupali�t� Slun��ko Ostravice
m�sto: Ostravice
p�id�no: 02.08.2015

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky