Koupali�t� Fr�dek - M�stek

Seznam koupali�� a za��zen� poskytuj�c�ch mo�nost koup�n� a odpo�inek u vody v oblasti Fr�dek - M�stek.

Kryt� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek

Nad p�ehradou 2290
73801 Fr�dek - M�stek

tel.: +420 558 638 754

Kryt� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m hlavn� baz�n, kter� je konstruov�n jako rekrea�n� s mno�stv�m atrakc� (ob�� tobog�n, divok� �eka, vodn� chrli�e a d�la atd.). Pro nejmen�� n�v�t�vn�ky je p�ipraven d�tsk� nerezov� baz�n v samostatn� odhlu�n�n� z�n�.

v�ce informac� o Kryt� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek

Kryt� baz�n T�inec

Tyr�ova 275
73961 T�inec

tel.: 558 958 041

Kryt� baz�n T�inec nab�z� �ty�i plaveck� dr�hy a relaxa�n� ��st ve kter� naleznete r�zn� chrli�e vody, mas�n� trysky, bublinkovou mas� s podvodn�m leh�tkem, vodn� mas�n� trysky chodidel a pro mal� d�ti je zde sob�k s vodotryskem.

v�ce informac� o Kryt� baz�n T�inec

Letn� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek

Nad p�ehradou 2290
73801 Fr�dek - M�stek

tel.: +420 558 638 754

Letn� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek se skl�d� zejm�na z relaxa�n�ho, plaveck�ho, d�tsk�ho a dojezdov�ho baz�nu pro skluzavky a tobog�ny. Obsahuje mno�stv� dal��ch atrakc� (vodn� d�lo, gejz�r, proudov� kan�l...). Voda je doh��van� pomoc� tepeln�ch �erpadel. Are�l je v provozu od kv�tna do z���.

v�ce informac� o Letn� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek

Letn� koupali�t� Slun��ko Ostravice

Ostravice 1279
73914 Ostravice

tel.: 558 682 282

Letn� koupali�t� Slun��ko Ostravice je m�stem pro z�bavu i odpo�inek pro celou rodinu. N�v�t�vn�k�m je k dispozici plaveck� baz�n s doh��vanou vodou a dv�ma tobog�ny zdarma. Pro nejmen�� d�ti zde najdete vodn� koutek a brouzdali�t�. Are�l je v provozu od �ervna do konce srpna.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Slun��ko Ostravice

Letn� koupali�t� T�inec

Tyr�ova 275
73961 T�inec

tel.: 558 958 042/ kl. 47

Letn� koupali�t� T�inec m� dva nerezov� baz�ny jeden d�tsk� a jeden velk� 50 m. Do d�tsk�ho baz�nu �st� tak� 60m tobog�n. V cel�m are�lu koupali�t� najdete mnoho st�nk� s ob�erstven�m a tak� mnoho zp�sob� sportovn�ho vy�it�. Koupali�t� je v provozu od �ervna do z��� dle aktu�ln�ch podm�nek.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� T�inec

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Kryt� baz�n T�inec
m�sto: T�inec
p�id�no: 16.08.2012

Letn� koupali�t� T�inec
m�sto: T�inec
p�id�no: 28.06.2009

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky