Koupali�t� Moravskoslezsk� kraj

Seznam koupali�� a za��zen� poskytuj�c�ch mo�nost koup�n� a odpo�inek u vody v oblasti Moravskoslezsk� kraj.

M��ete omezit seznam koupali�� na n�sleduj�c� okresy: Brunt�l, Fr�dek - M�stek, Karvin�, Nov� Ji��n, Opava, Ostrava

Aquacentrum Slunce R�ma�ov

Jesenick� 4
79501 R�ma�ov

tel.: +420 554 219 958

Aquacentrum Slunce R�ma�ov je ur�eno jak host�m, tak �irok� ve�ejnosti. V R�ma�ov� pojedete po silnici �. 11 sm�rem na �umperk, p�ed Penny Marketem odbo��te vlevo a hned vpravo a jste u Aquacentra. Nebo m��ete zaparkovat na parkovi�ti Penny Marketu a k Aquacentru sej�t po schodech dol�.

v�ce informac� o Aquacentrum Slunce R�ma�ov

Letn� koupali�t� Nov� Pl��

U P�ehrady Slezsk� Harta
74101 Nov� Pl��

tel.: (+420) 774 655 776

Letn� koupali�t� Nov� Pl�� se nach�z� v bl�zkosti p�ehrady Slezsk� Harta. Najdete zde mimojin� baz�n s celobetonovou n�dr�� a se skluzavkou, opalovat se m��ete na dl�d�n�m b�ehu, obklopen�m travnat�mi plochami.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Nov� Pl��

Letn� koupali�t� Osoblaha

N�dra�n�
79399 Osoblaha

tel.: 554642031

Letn� koupali�t� Osoblaha se nach�z� v okrajov� ��sti obce. Najdete zde tenisov� kurty, fotbalov� i volejbalov� h�i�t� a otev�en� prostranstv�, na n�m� se po��daj� r�zn� kulturn� akce.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Osoblaha

M�stsk� koupali�t� Brunt�l

Kavalcova 33
79201 Brunt�l

tel.: 554 711 585

M�stsk� koupali�t� Brunt�l najdete v sadech v centru m�sta Brunt�lu. Baz�n s betonov�m dnem je obklopen travnat�mi plochami pro dopo�inek a opalov�n�.

v�ce informac� o M�stsk� koupali�t� Brunt�l

Wellness centrum Brunt�l

Dukelsk� 3
79201 Brunt�l

tel.: 554 717 240

Nab�z�me 25 m dlouh� plaveck� baz�n, relaxa�n� a v�ukov� baz�n, v��ivky, divokou �eku, tobog�n a parn� saunu. V centru je restaurace, mokr� bar, fitness, mas�e, kosmetika a sportovn� obchod. Z�bava pro celou rodinu. Bezbari�rov� p��stup.Otev�eno denn� do 21 hod.

v�ce informac� o Wellness centrum Brunt�l

Kryt� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek

Nad p�ehradou 2290
73801 Fr�dek - M�stek

tel.: +420 558 638 754

Kryt� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m hlavn� baz�n, kter� je konstruov�n jako rekrea�n� s mno�stv�m atrakc� (ob�� tobog�n, divok� �eka, vodn� chrli�e a d�la atd.). Pro nejmen�� n�v�t�vn�ky je p�ipraven d�tsk� nerezov� baz�n v samostatn� odhlu�n�n� z�n�.

v�ce informac� o Kryt� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek

Kryt� baz�n T�inec

Tyr�ova 275
73961 T�inec

tel.: 558 958 041

Kryt� baz�n T�inec nab�z� �ty�i plaveck� dr�hy a relaxa�n� ��st ve kter� naleznete r�zn� chrli�e vody, mas�n� trysky, bublinkovou mas� s podvodn�m leh�tkem, vodn� mas�n� trysky chodidel a pro mal� d�ti je zde sob�k s vodotryskem.

v�ce informac� o Kryt� baz�n T�inec

Letn� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek

Nad p�ehradou 2290
73801 Fr�dek - M�stek

tel.: +420 558 638 754

Letn� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek se skl�d� zejm�na z relaxa�n�ho, plaveck�ho, d�tsk�ho a dojezdov�ho baz�nu pro skluzavky a tobog�ny. Obsahuje mno�stv� dal��ch atrakc� (vodn� d�lo, gejz�r, proudov� kan�l...). Voda je doh��van� pomoc� tepeln�ch �erpadel. Are�l je v provozu od kv�tna do z���.

v�ce informac� o Letn� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek

Letn� koupali�t� Slun��ko Ostravice

Ostravice 1279
73914 Ostravice

tel.: 558 682 282

Letn� koupali�t� Slun��ko Ostravice je m�stem pro z�bavu i odpo�inek pro celou rodinu. N�v�t�vn�k�m je k dispozici plaveck� baz�n s doh��vanou vodou a dv�ma tobog�ny zdarma. Pro nejmen�� d�ti zde najdete vodn� koutek a brouzdali�t�. Are�l je v provozu od �ervna do konce srpna.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Slun��ko Ostravice

Letn� koupali�t� T�inec

Tyr�ova 275
73961 T�inec

tel.: 558 958 042/ kl. 47

Letn� koupali�t� T�inec m� dva nerezov� baz�ny jeden d�tsk� a jeden velk� 50 m. Do d�tsk�ho baz�nu �st� tak� 60m tobog�n. V cel�m are�lu koupali�t� najdete mnoho st�nk� s ob�erstven�m a tak� mnoho zp�sob� sportovn�ho vy�it�. Koupali�t� je v provozu od �ervna do z��� dle aktu�ln�ch podm�nek.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� T�inec

Aquacentrum Bohum�n

Kopern�kova 1216
73581 Bohum�n - Nov� Bohum�n

tel.: 596 092 300

Aquacentrum Bohum�n V�m nab�z� plaveck� baz�n, relaxa�n� baz�n s mas�n�mi tryskami a s pr�plavem do venkovn�ho baz�nu. D�le zde najdete tobog�n, d�tsk� brouzdali�t� a spoustu doprovodn�ch slu�eb.

v�ce informac� o Aquacentrum Bohum�n

Kryt� baz�n Karvin�

Leonovova 1797
73301 Karvin�

tel.: 596 311 076

Kryt� baz�n Karvin� poskytuje z�zem� sportovn�m plaveck�m odd�l�m ve m�st�. Je otev�en ale i �irok� ve�ejnosti a poskytuje krom� plav�n� i s� komplexn�ch slu�eb, jako jsou r�zn� druhy mas�� nebo plaveck� v�cvik d�t� mate�sk�ch �kol.

v�ce informac� o Kryt� baz�n Karvin�

Letn� koupali�t� �esk� T��n

Slezsk�
73701 �esk� T��n

tel.: +420 558 736 759

Letn� koupali�t� �esk� T��n V�m nab�z� mo�nost p��jemn�ho str�ven� parn�ch letn�ch dn�. Krom� baz�nu s betonov�m dnem zde najdete skokanskou v�, tobog�n a d�tsk� h�i�t�. Opalovat se m��ete na travnat� plo�e s parkovou �pravou.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� �esk� T��n

Letn� koupali�t� Doubrava

Doubrava
73533 Doubrava

tel.: 596 549 095

Nov� zrekontruovan� letn� koupali�t� Dobrava nab�z� v�e co byste si pro letn� vy�it� mohli p��t. Je rozd�leno na dv� ��sti. Jedna �ast pro ty nejmen�� do 3 let a ta druha pro star�� d�ti a plavce. Koupali�t� je napu�t�no �istou vodou, s maximaln� hloubkou 2,3m. V are�lu rovn� nechyb� st�nek s ob�erstven�m - limon�dy, pivo 10ka, klob�sky d�le pak houpa�ky pro nejmen��. Soci�ln� za��zen� wc a sprchy jsou standart.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Doubrava

Letn� koupali�t� Karvin�

Hav��sk� 1783
73506 Karvin�

tel.: 596 312 172

Letn� koupali�t� Karvin� nab�z� velk� a mal� baz�n, kde se mohou osv�it v�ichni milovn�c� slun��ka a vodn�ch her. Krom� p��jemn�ho odpo�inku V�m are�l nab�z� tak� spoustu mo�nost�, jak aktivn� str�vit V� voln� �as. Letn� koupali�t� je pro n�v�t�vn�ky uzav�eno ve dnech kdy vytrvale pr�� nebo kdy� venkovn� teplota klesne pod 16˚C a tento stav se do 12,00 hodin nezm�n�.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Karvin�

M�stsk� letn� koupali�t� Hav��ov

U Motelu 863/2
73601 Hav��ov

tel.: 596 813 957

M�stsk� letn� koupali�t� Hav��ov nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m baz�ny s tobog�ny, chrli�i a gener�tory vln. Are�l je otev�en pro ve�ejnost od 30.6. do 31.8. v z�vislosti na aktu�ln�m po�as�.

v�ce informac� o M�stsk� letn� koupali�t� Hav��ov

Sportovn� centrum Hav��ov - �umbark

Opletalova 8a
73601 Hav��ov

tel.: 596 884 323

Sportovn� centrum Hav��ov - �umbark V�m nab�z� 25 m dlouh� baz�n se 6 z�vodn�mi drahami. Baz�n je v �ervenci a srpnu uzav�en.

v�ce informac� o Sportovn� centrum Hav��ov - �umbark

Aquapark Fren�t�t pod Radho�t�m

Doln� 1806
74401 Fren�t�t pod Radho�t�m

tel.: 556 839 303

Aquapark Fren�t�t pod Radho�t�m byl zprovozn�n 7.8.2001 a nach�z� se u hlavn� silnice na v�jezdu z m�sta sm�rem na Kop�ivnici a Nov� Ji��n. N�v�t�vn�ci zde maj� mo�nost vyu��t v�ce��elov� a plaveck� baz�n. Zkr�tka nep�ijdou ani Va�e d�ti, kter� maj� k dispozici d�tsk� baz�n. Nejv�t��m l�kadlem are�lu je 60 m dlouh� a 5,8 m vysok� tobog�n a vodn� skluzavka o d�lce 13,1 metru.

v�ce informac� o Aquapark Fren�t�t pod Radho�t�m

Kryt� baz�n Fren�t�t pod Radho�t�m

U Por�ky 902
74401 Fren�t�t pod Radho�t�m

tel.: (+420) 556 836 240

Kryt� baz�n Fren�t�t pod Radho�t�m

v�ce informac� o Kryt� baz�n Fren�t�t pod Radho�t�m

Kryt� plaveck� baz�n Kop�ivnice

Husova 1314
74221 Kop�ivnice

tel.: +420 556 813 254

Kryt� plaveck� baz�n Kop�ivnice se nach�z� v centru sportovn�ho komplexu na okraji m�sta. K regeneraci a rekondici slou�� plaveck� baz�n (25 m), d�tsk� baz�n se skluzavkou, finsk� sauna, �eck� l�ze�.

v�ce informac� o Kryt� plaveck� baz�n Kop�ivnice

L�ze�sk� centrum Modr� Laguna

Smetanova 746
74301 B�lovec

tel.: 556 412 617

L�ze�sk� centrum Modr� Laguna V�m mimo baz�nu nab�z� tak� mo�nost odpo�inku a na�erp�n� nov�ch sil v m�stn� saun�.

v�ce informac� o L�ze�sk� centrum Modr� Laguna

Letn� koupali�t� Kop�ivnice

Husova 49
74221 Kop�ivnice

tel.: +420 556 813 373

Letn� koupali�t� Kop�ivnice se nach�z� v malebn�m prost�ed� pod mas�vem �erven�ho kamene. Ke sportov�n� a vodn�m radov�nk�m slou�� plaveck� baz�n, baz�n pro neplavce s vodn�m tobog�nem a d�tsk� kruhov� brouzdali�t� s atrakc�. Are�l je v provozu od kv�tna do konce srpna.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Kop�ivnice

Letn� koupali�t� P��bor

Jan��kova 923
74258 P��bor

tel.: 777 100 007

Letn� koupali�t� P��bor je v�ce��elov�m are�lem s chatkami, penzionem, stanov�mi m�sty s p��pojkami elekt�iny a v neposledn� �ad� i prostorem pro karavany a obytn� vozy. Sez�na na koupali�ti za��n� ji� v kv�tnu a kon�� v z���. N�v�t�vn�ci mohou vyu��vat are�lu denn� od 9 do 22 hodin a to d�ky osv�tlen� baz�nu, kter� umo��uje ve�ern� a no�n� koup�n�.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� P��bor

M�stsk� koupali�t� Odry

Ke koupali�ti 630
74235 Odry

tel.: 739 010 966

M�stsk� koupali�t� Odry V�m nab�z� mo�nost, jak str�vit parn� letn� dny. Pokud si p�ejete odpo��vat v�ce �i m�n� aktivn�, je V�m zde k dispozici pl�ov� volejbal, stoln� tenis nebo badminton. V are�lu koupali�t� m��ete vyu��t mo�nosti ubytov�n�. Koupali�t� je v provozu od �ervna do z���.

v�ce informac� o M�stsk� koupali�t� Odry

Letn� koupali�t� Bolatice

Ke koupali�ti 630
74723 Bolatice

tel.: +420 553 655 188

Letn� koupali�t� Bolatice V�m nab�z� mo�nost str�ven� parn�ch letn�ch dn� ve sv�m are�lu, kde najdete velk� baz�n, d�le baz�n pro neplavce a d�tsk� brouzdali�t�. Mo�nost no�n�ho koup�n�. Nov� v p�tky LETN� KINO

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Bolatice

Letn� koupali�t� P횝

P횝 514
74718 P횝

tel.:

Letn� koupali�t� P횝 nab�z� udr�ovanou travnatou plochu k opalov�n�, tartanov� h�i�t� k aktivn�mu odpo�inku, tenisov� kurty pro milovn�ky sportu a samoz�ejm� i st�nek s bohat�m ob�erstven�m ... Nab�z�me poledn� Menu.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� P횝

Letn� koupali�t� TSO Opava

Jaselsk� 35
74707 Opava

tel.: 553 627 736

Letn� koupali�t� TSO Opava nab�z� mo�nost, jak p��jemn� str�vit parn� letn� dny. V p��pad� trval�ch letn�ch veder bude provozn� doba prodlou�ena do 20.00 hodiny. V p��pad� trval�ho de�t� bude are�l koupali�t� uzav�en. Provoz koupali�t� bude zah�jen 24. kv�tna 2009 a skon�� posledn�m dnem pr�zdnin.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� TSO Opava

Sportovn� are�l Hlu��n

Celn� 12
74801 Hlu��n

tel.: (+420) 595 041 307

Sportovn� are�l Hlu��n nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m pro koup�n� p��rodn� baz�ny s travnat�mi plochami, v t�sn� bl�zkosti najdete tak� bufety, restaurace, minigolfov� h�i�t�, tenisov� kurty, kurty na pl�ov� volejbal, p�j�ovnu sportovn�ch pot�eb nebo p�j�ovnu lod� a vodn�ch kol.

v�ce informac� o Sportovn� are�l Hlu��n

Kryt� baz�n Ostrava - Poruba

Gener�la Sochora 1378
70800 Ostrava - Poruba

tel.: +420 596 977 511

Kryt� baz�n Ostrava - Poruba nab�z� krom� plaveck�ho baz�nu tak� d�tsk� baz�n, kde prob�h� v�uka plav�n� pro d�ti. Ve venkovn�m are�lu najdete baz�n a brouzdali�t� s oh��tou vodou pro nejmlad�� n�v�t�vn�ky a dostatek travnat�ch ploch na slun�n�.

v�ce informac� o Kryt� baz�n Ostrava - Poruba

Letn� koupali�t� Ostrava Poruba

Rekrea�n� ul. 74/236
70800 Ostrava - Poruba

tel.: +420 596 977 611

Letn� koupali�t� Ostrava Poruba se svou velikost� podob� sp�e mal� p�ehrad�. Za slune�n�ho po�as� je si zde u��v� koup�n� a� 15 tis�c n�v�t�vn�k�. V p�edchoz�ch letech se poda�ilo roz���it slu�by o celou �adu novinek, zahrnuj�c�ch nap��klad nov� tropico bar, chorvatskou rivi�ru, zast�n�n� odpo�inkov� plochy atd. Are�l je v provozu do 31.8.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Ostrava Poruba

Vodn� are�l Jih Ostrava

Svaz�ck� 3160/1C
70030 Ostrava - Z�b�eh

tel.: +420 596 977 805

Vodn� are�l Jih Ostrava nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m plaveck� a rekrea�n� baz�n se skluzavkami, tobog�ny v��iv�mi baz�ny, ale i restaurac�, pergolami a dal��mi atrakcemi. Tvarov� �lenit� m�lk� d�tsk� baz�n a brouzdali�t� jsou propojeny skluzavkou a schody. Nav�c je dopln�n jednoduch�mi atrakcemi jako nap��klad font�nky, vodn� ��e a dnov� perli�ka.

v�ce informac� o Vodn� are�l Jih Ostrava

Vodn� sv�t SAREZA Ostrava

Sokolsk� t�. 44/2590
70200 Ostrava - Moravsk� Ostrava

tel.: +420 596 977 732

Vodn� sv�t SAREZA Ostrava nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m jak kryt� plaveck� 25 dlouh� baz�n, tak venkovn� baz�n, roz�len�n� na plaveckou a rekrea�n� ��st s atrakcemi. Od 15.6.2009 venkovn� are�l v p��pad� p��zniv�ho po�as� otev�en, vnit�n� ��st z d�vodu komplexn� rekonstrukce uzav�ena do poloviny �ervence 2009.

v�ce informac� o Vodn� sv�t SAREZA Ostrava

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

M�stsk� letn� koupali�t� Hav��ov
m�sto: Hav��ov
p�id�no: 18.07.2013

Letn� koupali�t� Doubrava
m�sto: Doubrava
p�id�no: 03.07.2013

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky