Letn� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek

Letn� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek se skl�d� zejm�na z relaxa�n�ho, plaveck�ho, d�tsk�ho a dojezdov�ho baz�nu pro skluzavky a tobog�ny. Obsahuje mno�stv� dal��ch atrakc� (vodn� d�lo, gejz�r, proudov� kan�l...). Voda je doh��van� pomoc� tepeln�ch �erpadel. Are�l je v provozu od kv�tna do z���.

Typ koupali�t�:

Aquapark

Kontakty

Provozn� doba

Nad p�ehradou 2290
73801 Fr�dek - M�stek

telefon: +420 558 638 754

emailov� adresa: [email protected]
web: Letn� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� 09:00 - 20:00 kv�ten, z��� - 10:00 - 18:00, �erven - 9:00 - 19:00
�ter� 09:00 - 20:00 kv�ten, z��� - 10:00 - 18:00, �erven - 9:00 - 19:00
St�eda 09:00 - 20:00 kv�ten, z��� - 10:00 - 18:00, �erven - 9:00 - 19:00
�tvrtek 09:00 - 20:00 kv�ten, z��� - 10:00 - 18:00, �erven - 9:00 - 19:00
P�tek 09:00 - 20:00 kv�ten, z��� - 10:00 - 18:00, �erven - 9:00 - 19:00
Sobota 09:00 - 20:00 kv�ten, z��� - 10:00 - 18:00, �erven - 9:00 - 19:00
Ned�le 09:00 - 20:00 kv�ten, z��� - 10:00 - 18:00, �erven - 9:00 - 19:00

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

Dosp�l�
Celodenn� vstupn�: 80 K�
Odpoledn� vstupn� od 16,00: 70 K�
Ve�ern� koup�n�: 55 K�

D�ti od 3 do 15 let, studenti, osoby nad 65 let, ZTP,ZTP/P + doprovod
Celodenn� vstupn�: 55 K�
Odpoledn� vstupn� od 16,00: 45 K�
Ve�ern� koup�n�: 55 K�

2 rodi�e + d�t� do 15 let nebo 1 rodi� + 2 d�ti do 15 let:
Celodenn� vstupn�: 190 K�
Odpoledn� vstupn� od 16,00: 160 K�
Ve�ern� koup�n�: 140 K�

Organizovan� skupina nad 15 osob:
Celodenn� vstupn�: 10% sleva
Odpoledn� vstupn� od 16,00: 10% sleva

D�ti do 2 let v�etn� vstup zdarma

Vlastn� parkov�n�

ANO

beach volejbal
nohejbal
ob�erstven�
d�tsk� h�i�t�

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

Obr�zky

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

K tomuto koupali�ti nejsou zat�m ��dn� koment��e.

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

L�zn� Zl�n
m�sto: Zl�n
p�id�no: 09.07.2009

Kryt� baz�n Havl��k�v Brod
m�sto: Havl��k�v Brod
p�id�no: 09.07.2009

Kryt� plaveck� baz�n ���r nad S�zavou
m�sto: ���r nad S�zavou
p�id�no: 09.07.2009

Kryt� baz�n Nymburk
m�sto: Nymburk
p�id�no: 09.07.2009

Aquapark Koupelky Prost�jov
m�sto: Prost�jov
p�id�no: 09.07.2009

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky